Kulttuuripoliittisen strategian toimintaympäristön muutos vuoteen 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) virkamies kulkee kohti vuotta 2025. Virkamiehen takinliepeestä pitävät kiinni Lapsi-ja-nuori ja Sosiaali- ja terveyshuolto. Virkamiehen kädessä on luonnoslehtiö ja kynä. Kirjoittaa kävellessään ympärilleen vilkuilematta.

Julkishallinto seuraa Virkamiestä välimatkan päässä kuin varjo, mitä hän tekeekin.

 Virkamies:

Tämä on luonnos kulttuuripolitiikan strategiasta, joka ulottuu vuoteen 2025… Hmmm… Kulttuuripolitiikan toimintaympäristön muutos vuoteen 2025… Yhteiskunnalliseen kehitykseen Suomessa ja EU:ssa liittyy epävarmuustekijöitä…  Kansainvälistyminen ja globalisoituminen jatkuvat… Taloustilanne säilyy ainakin lähivuodet hyvin vaikeana…… Ilmastonmuutoksen torjunta… Kestävä kehitys…Väestö keskittyy suurimpiin kasvukeskuksiin…

Virkamies kohottaa katseensa ja puhuu muille roolihenkilöille.

 Virkamies:

Onko näkemys kulttuuripolitiikan toimintaympäristömuutoksista perusteltu – jos ei, miltä osin se on virheellinen tai puutteellinen?

Virkamies kompastuu tiellä istuvaan Digitaalisuuteen.

 Virkamies:

Digitaalisuus! Digitaalinen kehitys tuottaa innovaatioita, joista osa on jo nähtävissä, osa tulee eteen yllättäen.

Digitaalisuus valpastuu, nousee ja juoksentelee ympäriinsä ja pistää näyttämön maisemaa uusiksi.

 Digitaalisuus:

Muutosta! Tuotantorakenteet muuttuvat! Elinkeinorakenteet ja työrakenteet muuttuvat! Kysyntä, kuluttaminen ja elämäntavat muuttuvat! Esteet pois EU:n digitaalisilta sisämarkkinoilta!

Virkamies:

(Digitaalisuudelle) Alueellisten kulttuuripalvelujen turvaamisessa digitalisaation avulla voidaan monipuolistaa tarjontaa ja turvata alueelliset kulttuuripalvelut.

Digitaalisuus:

Uusia digitaalisia tuotteita, palveluja ja yritystoimintaa! Digitaalisia kulttuuripalveluja syrjäseuduille!

AV-arkki:

Digitaalisuus ei ole ratkaisu, vaan tallennus- ja jakelumuoto.

m-cult:

(juoksee Digitaalisuuden rinnalle, ottaa kädestä kiinni) Digitalisaatio ei ole kulttuurille ulkopuolinen ilmiö, pelkkä kanava sisällöille. Digitaalisen taiteen piirissä luodaan innovaatioita. (yhteinen vauhti hidastuu)

AV-arkki:

(katsoo Digitaalisuutta ja m-cultia) Ammattimainen taiteen tekeminen kyseenalaistuu kun digitaaliset itseilmaisun ja jakamisen välineet ovat kaikkien saatavilla ja kulttuuriamme määrittävät itseoppineet tekijät taiteilijoiden lisäksi.

Arkkitehtuurikeskus:

(Digitalisaatiolle) Sinä olet yksi merkittävimmistä kulttuuritoimialaan kohdentuvista muutoksista. (muille roolihenkilöille) Me kulttuuritoimijat tartumme nopeasti ajan hetkessä kiinni oleviin keskusteluihin ja ilmiöihin!

Julkishallinto seuraa tapahtumia hiukan kauempaa, kommentoi näyttämön laidoilta.

 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto:

Digitaalisuuteen tulisi suhtautua maltillisesti. Ne eivät tule aikaisempien teknologioiden tilalle vaan niiden rinnalle ja hakevat ajan myötä asemansa.

Syrjemmällä istuu yksikseen Suomen tietokirjailijat. Arkkitehtuurikeskus kerää muut roolihenkilöt yhteen ja vie heidät Suomen tietokirjailijoiden luo.

 Arkkitehtuurikeskus:

Digitaalisuus näkyy myös syvemmän ja hitaamman ymmärryksen tärkeytenä.. Ammattimainen taiteen tekeminen kyseenalaistuu kun digitaaliset itseilmaisun ja jakamisen välineet ovat kaikkien saatavilla ja kulttuuriamme määrittävät itseoppineet tekijät taiteilijoiden lisäksi.

Suomen tietokirjailijat:

Yhteiskunnassa, jossa kaiken pitäisi olla saatavilla koko ajan netissä, helposti ja mieluiten ilmaiseksi, ei välttämättä arvosteta laadukkaita kulttuurisisältöjä ja niiden tekijöitä. Saattaa käydä juuri päinvastoin.

Virkamies jättää Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lähestyy taidejärjestöryhmää Lapsi-ja-nuori käsipuolessaan. Asettaa Lapsi-ja-nuoren heidän keskelleen. Taidejärjestöt ihmettelevät.

 Virkamies:

Nykyhallitus lähetti teille tämän kärkihankkeen. Kehittäkää Lapsi-ja-nuorelle ohjattua kerhotoimintaa. Tehkää yhteistyötä eri taiteenalojen välillä.

Taidejärjestöt katsovat pitkään toisiaan ja torjuvasti Virkamiestä. Virkamies taluttaa Lapsi-ja-nuoren Digitalisaation ja m-cultin luo.

 Virkamies:

Hyödyntäkää Digitalisaation mahdollisuuksia erityisesti digitaalisten kulttuurisisältöjen ja -tuotantojen välittämisessä ja vuorovaikutteisessa tuottamisessa. Käyttäkää sosiaalisen median kanavia, sähköisiä oppimisympäristöjä ja mobiiliratkaisuja. (jättää Lapsi-ja-nuoren toisten huomaan, lähtee itse pois) Hei hei!

 

Virkamies palaa Sosiaali- ja terveydenhuollon luo. Osoittaa taidejärjestöryhmää ja sanoo Sosiaali- ja terveydenhuollon luo.

 Virkamies:

Saat noista prosentin. Taiteella on terveyttä ja hyvinvointia tukevia vaikutuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuolto ryntää taidejärjestöryhmän luo, hiplaa niitä kuin vaatteita kaupassa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto:

Otan prosentin tästä… ja tästä… ja tästä…

Taidejärjestöt ahdistuvat hiplailusta.

 Virkamies:

Ei hätää. Tässä sovelletaan kokeilukulttuuria eli uusien toimintatapojen etsimistä ja testausta kokeilujen avulla.

Suomen Kirjailijaliitto:

Mitä ovat elämykselliset taide- ja kulttuuripalvelut? Entä hyvinvointia lisäävät?

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto:

Elämyksellisen ja hyvinvointia lisäävää kulttuurituotantoa korostetaan liikaa.

Taidemaalariliitto:

Hyvinvointitaiteessa on myös tärkeää miettiä, mikä on oikea tarve ja mikä keinotekoisesti luotua. Myös esim. vanhukset haluavat laadukkaita, aitoja taide-elämyksiä, ei välttämättä pelkästään ”hyvinvointia luovaa” taidetta. Taiteen itseisarvo pitää tunnustaa, jos halutaan että meillä on tulevaisuudessakin uutta, kehittyvää kulttuuria.

Satakuntaliitto:

(kauempaa) Tärkeää on se, että kulttuuripalvelut nähdään laajemmin asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia lisäävinä palveluina.

Taideyliopisto tekee itseään tykö Sosiaali- ja terveydenhuollolle.

 Taideyliopisto:

Taiteen kentällä ja taidealan koulutuksissa vaikuttavat osittain vanhentuneet käsitykset taiteilijuudesta ylläpitävät asenneilmapiiriä, joka hankaloittaa uudenlaisten taidealan asiantuntijatehtävien kehittymistä. Taiteilija-kehittäjät ja kulttuurinen hyvinvointityö ovat asiantuntijatehtäviä!

Sosiaali- ja terveydenhuolto jatkaa muiden hiplaamista, eikä ole muita erityisemmin kiinnostunut Taideyliopistosta. Taidejärjestöt käyvät aktiivisempaan vastarintaan.

Taidemaalariliitto:

Taide ei saa olla pelkkä hyvinvoinnin väline. Välineeksi tehty taide ei välttämättä synnytä mitään uutta, eikä voi toimia kulttuurin kehityksen edistäjänä. Taidetta ei saa ”tuotteistaa”!

Satakuntaliitto:

(kauempaa) Yritysten osaaminen ja toiminta tulee vahvemmin tunnistaa osana kulttuuripalvelujen kokonaisuutta! Kolmannen sektorin toiminta tulee vahvemmin tunnistaa osana kulttuuripalvelujen kokonaisuutta!

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valikoidessa prosenttitaidettaan Virkamies jatkaa kulkuaan kohti vuotta 2025. Äkkiä hän näkee päämäärän suunnassa uhmakkaana seisovan Nationalismin, pelästyy ja menee maihin suojaukseen. Digitaalisuus pyörii Nationalismin ympärillä touhukkaana.

 Virkamies:

Nationalistiset virtaukset voivat ylikorostua myös Suomessa!

Nationalismi lähestyy Virkamiestä nopeasti vuodesta 2025 ja alkaa murjoa häntä.

Virkamies:

Muistutan kulttuurin merkityksestä ja kulttuuripolitiikan tavoitteista sekä ihmis- ja kansalaisoikeuksien sekä demokratian merkityksestä yhteiskunnallisen toiminnan arvoperustana!

Taidejärjestöt ja julkishallinto ryhmittyvät tappelijoiden ympärille

 Arkkitehtuurikeskus:

Taiteella, kulttuurilla ja luovilla aloilla on olennainen rooli itsenäisen, uteliaan ja eri väestöryhmien välistä ymmärrystä lisäävän ajattelun ja toiminnan kehittämisessä.

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura: Ehdotamme, että tätä kohtaa muutetaan niin, että kansainvälisyydessä ja globalisaatiossa nähdään mahdollisuuksia.

Virkamies:

(on jäämässä alakynteen) Apua! Apua! Yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristyminen ja nationalististen virtausten voimistuminen lisäävät kulttuurisen keskustelun ja vuoropuhelun tarvetta.

Julkishallinto kumartuu Virkamiehen puoleen ja hyssyttelee.

 Satakuntaliitto:

Nationalismi-käsitteen käyttäminen näin vahvasti ja negatiivisessa merkityksessä on hämmentävää. Kulttuurin mahdollisuudet tulisi nähdä lähinnä yhteen sovittavina monikulttuuristuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ilman vastakkainasetteluja.

Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala:

Puhut nationalismista kielteiseen sävyyn. Sen sijaan voisit puhua laajemmin yhteiskunnan polarisoitumisesta. Kansakunta polarisoituu, ja siksi tulisi ottaa voimakkaammin kantaa kulttuurisen osaamisen näkökulmasta, esim. medialukutaito.

Taidejärjestöt vetäytyvät kauemmas seuraamaan tappelua. Digitaalisuus juoksentelee kiireisesti heidän ja tappelijoiden välillä.

 Suomen Kulttuurirahasto:

Virkamies mainitsi nationalismi ainakin kolmesti negatiivisessa sävyssä. Onko se niin merkittävä uhkakuva, että se on syytä nostaa esiin kulttuuristrategiassa?

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti:

”Nationalismin vaara” toistuu useasti tekstissä. Taiteen ja kulttuurin yhteydessä sormen heristely vaikuttaa yliampuvalta (onko näkyvissä taiteessa/kulttuurissa yltiönationalismia tai ylipäänsä nationalismia?)

Suomen Kulttuurirahasto:

On selvää, että nationalismin käsite on erimerkityksinen kuin se oli vaikkapa kansallisromantiikan aikaan. Tästä huolimatta kysymys taiteen kansallisesta omaleimaisuudesta vs. kosmopoliittisuudesta on ikivanha teema, joka kuuluu normaalin kulttuurikeskustelun piiriin eikä pelkisty karikatyyrimaiseen ”nationalismiin”. Tätä voi verrata esimerkiksi Guggenheim-kiistaan. Monet Suomen taiteen merkkiteokset on luotu nimenomaan vahvan nationalismin kaudella, ja näillä taiteilijoilla oli samaan aikaan kiinteät yhteydet ulkomaailmaan.

Nationalismi liittyy leppoisasti taidejärjestöjen ja julkishallinnon seuraan. Virkamies nousee ylös ja oikoo vaatteitaan ja hiuksiaan.

 Virkamies:

 Syntyy painetta siihen, että monikulttuuristumisen tulee näkyä nykyistä vahvemmin taide- ja kulttuurilaitosten ja muiden toimialan toimijoiden toimintatavoissa sekä ohjelma- ja palvelutarjonnassa. Ruotsinkielisen kulttuurielämän tarpeet voivat vaatia uutta huomiota.

Taidejärjestöt ja Nationalismi ällistyvät ja syntyy kiivasta vastaanväitöstä. Julkishallinnon ryhmästä Svenska enheten för bildningsväsendet hihkaisee sen sijaan riemusta, halaa Virkamiestä.

Svenska enheten för bildningsväsendet   :

Iloitsen, että maan kaksikielisyys otetaan kulttuuripolitiikan strategiassa huomioon voimavarana! (sävy muuttuu liikeneuvotteluksi) Mutta … Ruotsinkielinen kulttuurielämä nojaa suurelta osin yksityisiin säätiöihin ja yrityksiin sekä kolmanteen sektoriin, koska se ei ole saanut tarpeeksi näkyvyyttä valtion kulttuuripolitiikassa. Kulttuuripalvelujen kehitys ei ole tasavertaista molemmilla kansalliskielillä. Yksityissektori ei voi kompensoida sitä, mikä julkiselta sektorilta jää puuttumaan. Selvä vastaus tähän olisi paikallaan.

ICOM Finland:

(Virkamiehelle) Miksi mainitset ruotsin kielen aseman, mutta saamen kieltä ei mainita?

Suomen Kansanmusiikkiliitto:

Miksi vain ruotsinkielinen kulttuurielämä? Myös muut vähemmistöt tulee ottaa huomioon kulttuurielämää kehitettäessä. Saamelaiset, romanit ja muut etniset vähemmistöt.

Suomen museoliitto:

Hieman silmiinpistävästi nostat esiin kaksikielisyyden ja ruotsin kielen aseman, kun samassa yhteydessä saamen kieli ja lisääntyvä monikielisyys jäävät vaille mainintaa.

Virkamies:

Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus kasvaa. Maan kaksikielisyys pysyy kulttuurisena rikkautena, vaikka ruotsinkielisten suhteellinen osuus väestöstä vähenisi.

Neogames Finland:

Uusien vähemmistöryhmien myötä kielten kirjo kulttuuripolitiikassa on hiljalleen vahvistunut. Se, että kulttuuriset sisällöt on luotu suomen tai ruotsin sijaan vaikkapa ranskaksi tai saameksi, ei vähennä niiden kansallista kulttuurista arvoa tai merkitystä. Erityisesti kansainvälisille markkinoille tähtäävien kulttuurisisältöjen osalta esim. englanti ja kiina ovat vuosi vuodelta merkittävämmässä roolissa.

Virkamies:

Kulttuuripolitiikan strategia määrittelee strategiset tavoitteet kulttuuripolitiikan pitemmän aikavälin kehittämiselle. Strategia ulottuu yli hallituskausien, se on virkamiehen näkemys kulttuuripolitiikan kehittämisestä. Onko näkemykseni kulttuuripolitiikan toimintaympäristömuutoksista perusteltu – jos ei, miltä osin se on virheellinen tai puutteellinen?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.